Na een extreem liefdeloze jeugd volgt Fred van der Wal van 1960-1966 de Da Costa-kweekschool te Bloemendaal. Ondanks zijn aanleg voor schilderen en tekenen verbieden zijn opvoeders hem om naar de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten te gaan.Gelukkig kruipt het bloed waar het gaan kan; Hij trekt zijn eigen baan en met succes.

In 1964 ontdekt hij het surrealisme en Galerie Mokum te Amsterdam. Drie maanden voor het hoofdakte examen haakt hij af van school en wordt als college drop out zonder een cent het huis van zijn grootouders in Heemstede uitgezet om kunstschilder te worden.


Hij vertrekt in mei 1967 met een rijksdaalder op zak naar Amsterdam waar hij een kamer in de Nieuwe Spiegelstraat 48 twee hoog vindt en voor een minimum inkomen in een antiquariaat werkt van mei 1966- oct. 1967. De eigenaar van het antiquariaat is een borderliner.

In 1967 wordt de kunstenaar tot 1973 vaste exposant van Galerie Mokum en in mei 1968 opgenomen in de BKR - regeling voor kunstenaars. Hij is een van de Nederlandse vervaardigen van surrealistische fotocollages en- montages met verschillende technieken. Daar werkt hij vol passie in een atelier aan de Amstel 186 en Nieuwe Spiegelstraat 48 twee hoog..

Juni, juli en aug, 1968 werkt hij aan Ateliers '63 te Haarlem. In 1969 neemt hij deel aan de tentoonstelling 'Jonge Nederlandse realisten' in het Arnhems Gemeentemuseum'. Recensenten noemen hem in de sixties  'protestschilder'. In 1970 wordt hij lid van de BBK. Invitaties van galeries en musea in het buitenland o.a. de VS wijst hij af, te wijten aan geld gebrek.

In 1972 wordt hij lidkunstenaar van Arti et Amicitiae te Amsterdam en in 1974 van Pulchri Studio te Den Haag. In 2007 lid Nederlandse Kring Van Tekenaars.

Fred van der Wal,  één van de beste potlood tekenaars van Nederland, tentoonstelde meer dan 250 keer in Nederland, Duitsland, Zweden, V.S., België en Frankrijk waar hij in 2004 lid werd van Le Groupe te Nevers.

In Friesland wordt zijn werk en persoon geboycot van af 1978 door collega's en overheid. Erkenning van zijn werk blijft in het Noorden des lands uit.

In 1985 richt hij de provinciale kunstenaarsvereniging Fria op en verlaat het bestuur als er fraude wordt gepleegd. Diverse malen komt hij zowel  in de provinciale als landelijke publici-teit. 

Binnen Galerie Mokum krijgt de kunstenaar veel tegenwerking van de directie en besluit hij eind 1973 de galerie te verlaten. -

Sept. 2002 vertrekt Fred van der Wal naar Frankrijk en emigreert zelfs  jan. 2004 officieel naar dit land.

Januari 2017 keert hij terug naar Nederland.

Als een rode draad is te zien dat de organische structuur steeds meer de overhand krijgt. In oudere werken begint deze structuur zeer subtiel en speels en wordt ze steeds een belangrijk element in het oeuvre van deze omstreden zeer bewogen kunstenaar. In het laatst vervaardigde zelfportret van potlood uit 2008 verdwijnt de vorm nagenoeg in deze oeroude verbindingsvorm; het organische.


Tekstbewerking:

I. N.

After an extremely loveless childhood, Fred van der Wal attends the Da Costa training school in Bloemendaal from 1960-1966. Despite his aptitude for painting, photography, copywriting  and drawing, his grandparents forbid him to go to the Rijksakademie voor Beeldende Kunsten.Fortunately, blood is thicker than water; He draws his own job and with success. In 1964 he discovered surrealism and Galerie Mokum in Amsterdam, the only gallery for new realims and surrealism in the sixties. Three months before the main exam of the Da Costa College , he drops out of school and, as a college dropout, is kicked out of his grandparents' house in Heemstede penniless to become a painter. He refused military service and leaves for Amsterdam in May 1967 with only a dollar in his pocket, where he finds a room at 48 Nieuwe Spiegelstraat, second floor, and works for a minimum income in an antiquarian bookshop from May 1966-Oct. 1967. The owner of the antiquarian bookshop is a borderliner. In 1967, the artist became a permanent exhibitor of Galerie Mokum until 1973 and in May 1968 was included in the BKR garnt for artists. He is one of the Dutch manufacturers of surrealistic photo collages and montages with different techniques. He works passionately in a studio at Amstel 186 and Nieuwe Spiegelstraat 48 second floor in a room of 3 x 5 meter. June, July and Aug, 1968 he works at Ateliers '63 in Haarlem. In 1969 he participates in the exhibition 'Young Dutch realists' in the Arnhem Municipal Museum. In the sixties, critics called him 'protest painter'. In 1970 he becomes a member of the BBK. He rejects invitations from galleries and museums abroad, including the US, due to a lack of money. In 1972 he becomes a member artist of Arti et Amicitiae in Amsterdam and in 1974 of Pulchri Studio in The Hague. In 2007 member of the Dutch Circle of Draughtsmen. Fred van der Wal, one of the best pencil artists in the Netherlands, exhibited more than 350 times in the Netherlands, Germany, Sweden, USA, Belgium and France where he became a member of Le Groupe in Nevers in 2004. In Friesland his work and person has been boycotted since 1978 by colleagues, galleries, museums and the government. His work is not recognized in the North of the country. In 1985 he founded the provincial artists' association Fria and left the board when fraud was committed. He appeared several times in both provincial and national publicity. Within Galerie Mokum, the artist receives a lot of opposition from the management and other artists & decides to leave the gallery at the end of 1973. - Sept. 2002 Fred van der Wal leaves for France and even emigrates Jan. 2004 officially to this country. January 2017 he returns to the Netherlands. As a common thread, it can be seen that the organic structure is increasingly gaining the upper hand in his works. In older works, this structure begins very subtly and playfully and becomes an important element in the oeuvre of this controversial, very important artist. In the last self-portrait in pencil from 2008, the form almost disappears in this ancient form of connection; the organic.